top of page

Paralee Harris Group

Public·11 members
Henry Yakushev
Henry Yakushev

Gercegim Mp3 Дndir Dur


21 accounts are followed by the voters. The voters even contact with the people like head of governments, presidents and present their opinions, evaluations and criticism via these web pages and accounts. In this study, firstly political communication and its development are touched on. Later, American and Turkish political elections in 2000s during which internet and social media flourished are examined. In the study, it is found out that the USA has used the internet as a political communication medium for years but Turkey lagged behind the USA. It is also found out that Turkish political leaders and parties used the internet and social media heavily during 2011 elections. Keywords: Social Media, Political Parties, Leaders, Election Campaigns, Turkey, America Giriş İnsanoğlunun en büyük ihtiraslarından birisi olan iktidarın elde edilmesi kadar sürdürülmesi de her zaman önemli bir çaba gerektirmiştir. Yönetim sistemlerinde çağlar boyunca yaşanan değişimlere ek olarak teknolojik gelişmelerin yaşamın her aşamasında kendisini hissettirmesi de bu süreci zorlaştıran bir diğer etkendir. Zira artık dünya eskisi kadar büyük değildir. McLuhan ın deyimiyle artık küresel bir köy dür ve bu köyde yönetici olmak eskisinden daha zordur. Küreselleşme elbette ki, bu süreci zorlaştıran bir unsudur. Ancak bir diğer unsur ise artık iktidarın babadan oğula veraset sistemi ile geçmeyişidir. Demokrasiyle yönetilen dünyanın birçok ülkesinde artık insanlar iktidar elde etmek için bir hanedana üye olmak ya da silah kuşanıp savaş ilan etmekten ziyade kendilerini halka tanıtmak ve onların desteğini almak zorundadır. Bunun içinde en başta bir lider etrafında örgütlenen siyasi parti adı verilen organizasyonlara genel olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat siyasal partiler ve liderlerin tek başlarına hüküm sürdükleri bir alan olmaktan uzaklaşan siyasal alanda, farklı aktörlerinde var olduğu bilinmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları, Baskı Grupları, Seçmenler, Sendikalar, Lobicilik Faaliyetleri kimi zaman Vakıf ve Dernekler, Kanaat Önderleri gibi birçok farklı aktör bu alanda varlığını sürdürmektedir. Dolayısıyla tüm bunlar arasında sağlanacak etkili bir iletişimin bireyleri ya da organizasyonları iktidara götürmesi kaçınılmazdır. Bunun bilincinde olan siyasal alanın aktörleri iletişime önem vermekte ve siyasal iletişim çalışmalarını yalnızca seçim zamanı değil tüm yaşamları boyunca aktif olarak kullanmaktadır. Kuşkusuz modern demokratik toplumlardaki siyasal alandaki gücün ve iktidarın kimin elinde olacağını belirleyen seçmenler günümüzde sadece seçim zamanları siyasetçilerle irtibata geçmemektedir. Sandıkta verdikleri oyla iktidara geçen ya da iktidarı paylaşan siyasetçileri yakinen takip etmekte, kimi zaman onları eleştirmektedir. Bunu da özellikle sosyal medya aracılığıyla çok hızlı ve etkili şekilde yapabilmektedir. Çünkü bilindiği üzere sosyal medya artık sadece insanların birbiriyle haberleştiği, ilişkilerini yürüttüğü, sosyalleştiği ya da eğlendiği bir alan olmaktan öteye taşınmıştır. Pazarlamadan, reklamcılığa, ticaretten yardım çalışmalarına, toplumsal olaylardan seçim kampanyalarına kadar her alanda insanların toplandığı örgütlendiği mecralara dönüşmüştür. İnsanlar bu mecraları aktif olarak kullanmakta günlük boş zamanlarının büyük bir kısmını buralarda geçirmektedirler. Dolayısıyla herkes tarafından aktif olarak kullanılan bu alanda siyasetçilerin ve siyasal partilerinde çalışmalarını yürütmesi kaçınılmaz olarak durmaktadır. Siyasetçiler ve siyasal partiler için görünür olmak, düşünce ve fikirleri aktarmaktan öte iktidara yürüyen yolda destekçi toplamak içinde bu mecralar önemli birer yer olarak algılanmaktadır. Bu nedenle kurulan kişisel ve kurumsal sosyal medya hesapları, seçim kampanyalarının sloganlarıyla açılan sayfalar seçmenler tarafından takip edilmektedir. Hatta insanlar bu sayfalar ve hesaplar aracılığıyla ulaşılması zor görülen devlet başkanları, hükümet başkanları başta olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere ulaşabilmekte, fikirlerini, eleştirilerini ve taleplerini onlara iletebilmektedir. Nitekim internet ve sosyal medyanın bu Sayfa 2
Gercegim Mp3 Д°ndir Dur


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2uioKp&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0gg_j4IhvQkUf-reD3RxqA54 kategorisinde değerlendiren Şirvanî ilmi bir şeyden hasıl olan akıldaki suret şeklinde tanımlamıştır. 16 İlim taksimi konusunda nazarî ve ameli ilimler şeklinde meşhur bir tasnif bulunduğunu ifade etmiş olan Şirvanî ikinci tasnifin, bir başka şeyin tahsiline alet olup olmayanlar şeklinde olduğuna dikkatleri çekmiştir. 17 Buna göre ikinci kısım amelî ilimlerle ilgili iken birinci kısım nazarî ilimlerle ilgilidir. Bu iki tür tasnif Şirvanî nin kendi kitabının ilimler tasnifine uymayıp bunları daha önce yapılan tasniflere ait bilgiler gibi değerlendirebiliriz. Onun belirttiği üçüncü tür tasnif ise kendi kitabı ile de örtüşebileceği ifade edilmiş olan 18 tasniftir ki, temelde hikmete ilişkin olan ve hikmete ilişkin olmayan şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bunların ilki hakiki ilimdir. İkincisi olan hikmete ilişkin olmadığını ifade ettiği ilimler ise diğer ilimlerdir. Bunlar da kendi içinde dini ilimler ve dinî olmayan ilimler şeklinde ayrılmıştır. 19 İşte Şirvanî kırâat ilmini, ifade ettiği üç tür tasniften üçüncüsünde, hikmete ilişkin olmayan ilimler kısmında ve bunda da şerî ilimler şeklinde de ifade ettiği dinî ilimler içinde değerlendirmiştir. 20 İlimler burada gayelerine nispetle ve varıp dayanacakları yere göre bu şekilde değerlendirilmiş, ilimlerin birbirine ve konularının her birinin diğerine kıyas edilmesi ile belirlenmiştir. 21 Mukaddime kısmında verdiği yukarıda ifade ettiğimiz ilimle alakalı bilgilerden sonra Şirvanî, Kalb adını verdiği ilk bölümde dini ilimleri ele almıştır. On kadar dini ilimden ikinci sırada yer verdiği ilim kırâat ilmidir. İlk sıraya tefsir ilmini koymuştur. Ona göre tefsir ilminin konusu ve gayesi bu ilmi başa yerleştirmiştir. Bunun sebebini şöyle belirtir: Tefsir ilmi, şer î ilimlerin miktar bakımından en büyüğü, şeref ve aydınlatma bakımından en yükseğidir. Dahası şer î ilimlerin reisi ve başı, şer in kaidelerinin dayanağı ve esasıdır. Böyledir, çünkü tefsir ilmi, Allah ın kelamının beşerî takat ölçüsünde O nun muradına delalet etmesi açısından incelendiği bir ilimdir. 22 Kırâat ilminin ikinci sıraya konulmasının sebebi ise kanaatimizce Kur'an ilimleri arasında ona en yakın ilimlerden biri olması ve kırâat ilminin ilk sıraya aldığı bu tefsir ilmine yardımcı bir ilim olmasıdır. Diğer ilimler için yaptığı gibi Şirvanî, kırâat ilmini de ilk olarak konusu ve gayesine göre tanımlayarak işe başlamıştır. Onun kırâat ilmi tanımı şöyledir: Kırâat ilmi Kur an ın irabının ve kelimelerinin okunuş şekillerinin (vücuh) ve mütevatir olanının mütevatir olmayandan, meşhur olanının da şaz olandan ayrılacağı şekilde geliş yollarının ve ravilerinin incelendiği bir ilimdir. 23 Bu tanımda kırâat ilminin konusu geliş yolları itibariyle Kur'an lafızlarının okunuş şekilleri ve ravilerinin kimler olduğu, gayesi ise bunların mütevatir olanının mütevatir olmayandan, meşhur olanının da şaz olandan ayrılarak sahih olanın tespit edilmesi şeklinde belirlenmiştir. 16 Şirvanî, el-fevaid, Süleymaniye Ktp., vr. 4a-4b; Cihan, Şirvanî nin İlimlerin Tanımı ve Meseleleri İlgili Eseri: El- Fevaidu l- Hakaniyye, Şirvanî, el-fevaid, Süleymaniye Ktp., vr. 5a; Şirvanî, el-fevaid, Raşit Ef. Ktp., vr. 9b. 18 Cihan, Şirvanî nin İlimlerin Tanımı ve Meseleleri İlgili Eseri: El-Fevaidu l- Hakaniyye, Bkz. Şirvanî, el-fevaid, Süleymaniye Ktp., vr. 5b-6a; Cihan, Şirvanî nin İlimlerin Tanımı ve Meseleleri İlgili Eseri: El-Fevaidu l- Hakaniyye, Şirvanî, el-fevaid, Süleymaniye Ktp., vr. 6a; Şirvanî, el-fevaid, Raşit Ef. Ktp., vr. 10a. 21 Şirvanî, el-fevaid, Süleymaniye Ktp., vr. 5b; Şirvanî, el-fevaid, Raşit Ef. Ktp., vr. 10a. 22 Şirvanî, el-fevaid, Süleymaniye Ktp., vr. 6b; Şirvanî, el-fevaid, Raşit Ef. Ktp., vr. 9b. 23 Şirvanî, el-fevaid, Süleymaniye Ktp., vr. 9b; Şirvanî, el-fevaid, Raşit Ef. Ktp., vr. 16a. Sayfa 35


66 MATERYAL ve METOT: Bu çalışmada, Kayseri ilinde engellilerde Sporun ekonomik kalkınmaya katkısı araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, kayseri ilindeki engellilerde spor sektörü oluştururken, Örneklemi ise, engellilerde spor sektörü içerisinde yer alan, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör oluşturmaktadır. Kayseri İlinde engellilerde sporun ekonomik kalkınmaya olan etkisinin araştırması amaçlanan çalışmamızda tarama modeli şeklinde olup konu ile ilgili kaynaklar dokümantasyon metodu kullanılarak incelenmiştir. İstatistiksel Analiz: Kayseri de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarca engelliler sporuna ayrılan pay, çalıştırdıkları personel sayıları, gün içerisinde hizmet verilen insan sayısının Kayseri ekonomisine katkısı retrospektif yöntem ile değerlendirilmiştir. Araştırmacının belli bir noktadan geçmiş zamana doğru kohort deneklerini izlemesine ise retrospektif kohort çalışmaları denir (Çaparlar Özhan ve Dönmez, 2016). Araştırmada verilerin toplanması aşamasında, Kayseri de ekonomik yapısıyla ilgili raporlar incelenerek spor sektörüne ait ekonomik veriler veri toplama araçları kullanılarak toplanmıştır. Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan anlamlı veriler tablolar halinde gösterilmiştir. BULGULAR: Tablo1.Genel Nüfus Sayımına Göre Engelliler Nüfus Dağılımı: Kayseri İli İçin Toplam Nüfus Toplam Nüfus içerisinde Engellilerin Oranı - Okuma Yazma Bilen Engelli Oranı - İş Gücüne Katılım Engelli Oranı - Engellilerde İşsizlik Oranı - Kaynak: TUİK Yapılan araştırmalarda Tuik in engellilerle ilgili istatistik verileri tutulmadığı bildirilmiştir. Tablo 2. Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Spor A.Ş. Engellilerde Spor Hizmetlerine Harcadığı Miktar Spor Malzemelerine Harcadığı yok Lisans işlemlerine Harcadığı Kamp Masrafları Sporcu Maaşları yok yok yok Sayfa 47 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page